戞67夞丂慡擔杮妛惗屄恖慖庤尃戝夛

抝巕僼儖乕儗

暯惉29擭搙11寧14擔

嬵戲僆儕儞僺僢僋岞墍壆撪嫞媄応

 

 

      踢百, 1夞愴

 

踢百斣崋1

V/M 巜悢 TD
暯徖丂恀屽 娭妛   1 V V 0 V 3/5 4 16
崅嫶丂楒 擔戝 V   V V V V 5/5 15 25
揷懞丂桾夘 戱戝 0 0   3 1 V 1/5 -12 9
揷懞丂峗懢楴 擔懱 1 3 V   1 2 1/5 -11 12
徏嶳丂嫳彆 憗戝 V 4 V V   V 4/5 16 24
墶嶳丂寬懢 愱戝 1 2 1 V 1   1/5 -12 10

 

踢百斣崋2

V/M 巜悢 TD
娸丂婱斖 柧戝   V V 1 V V 4/5 7 21
扥曐丂弤栫 娭妛 3   3 2 0 1 0/5 -16 9
塝揷丂彯屷 垽岺 2 V   3 V 1 2/5 -5 16
娾壓丂戶嵠 棫柦 V V V   2 V 4/5 8 22
杒尨丂払栫 憗戝 1 V 3 V   3 2/5 0 17
垻晹丂桰屷 擔戝 3 V V 3 V   3/5 6 21

 

踢百斣崋3

V/M 巜悢 TD
悰尨丂峃暯 拞戝   V V 1 V V 4/5 4 21
忋揷丂椛 棿戝 3   V V 2 0 2/5 -5 15
暈晹丂棿懢榊 娭妛 4 2   1 V 3 1/5 -6 15
惣摗丂弐嵠 朄戝 V 3 V   V V 4/5 13 23
巋巊壨尨丂抦戝 娭戝 2 V 1 1   1 1/5 -12 10
斞揷丂埢栫 擔戝 3 V V 2 V   3/5 6 20

 

踢百斣崋4

V/M 巜悢 TD
墥揷丂椾懢 愱戝   V V V V 2 4/5 6 22
旜愳丂悽変 挬擔 4   V V V V 4/5 12 24
彫郪丂彨栫 拞戝 3 4   2 3 V 1/5 -7 17
埳摗丂戝婸 擔戝 4 2 V   V V 3/5 8 21
憗栰丂梇婱 嫗嶻 0 1 V 0   4 1/5 -13 10
嵅摗丂廏桽 宑戝 V 0 4 1 V   2/5 -6 15

 

踢百斣崋5

V/M 巜悢 TD
徏嶳丂戝彆 憗戝   V V V V 0 4/5 4 20
扟岥丂撝旻 嫗嶻 4   V 4 V 3 2/5 2 21
摴榚丂孾懢 柧戝 4 3   V V 1 2/5 2 18
姕栘丂戶栫 朄戝 2 V 1   V 1 2/5 -9 14
怉徏丂椇桽 嫗戝 1 1 0 4   0 0/5 -19 6
塱栰丂梇戝 拞戝 V V V V V   5/5 20 25

 

踢百斣崋6

V/M 巜悢 TD
徏杮丂戝婸 娭妛   3 3 3 V 4 1/5 -3 18
晘崻丂復桾 朄戝 V   V V V V 5/5 12 25
徏懞丂樞攏 拞戝 V 3   V V V 4/5 10 23
堜恄丂屛懢榊 擔戝 V 4 3   V 4 2/5 -1 21
巗僲悾丂戱栫 娭戝 1 1 1 4   4 0/5 -14 11
栰岥丂晳恖 挬擔 V 2 1 V V   3/5 -4 18

 

踢百斣崋7

V/M 巜悢 TD
楅懞丂寬懢 朄戝   V 2 V 3 V 3/5 4 20
嶳崻丂廃桽 憗戝 1   0 3 1 V 1/5 -12 10
埳摗丂戱恀 擔戝 V V   V V V 5/5 20 25
揷崅丂峀婎 愱戝 4 V 1   V 4 2/5 -1 19
墊杮丂夎嬭 拞戝 V V 1 2   4 2/5 -2 17
嵅乆栘丂戱奀 垽岺 1 2 1 V V   2/5 -9 14

 

踢百斣崋8

V/M 巜悢 TD
栰岥丂椊暯 朄戝   V V V V V 5/5 17 25
嶳杮丂椡栫 擔戝 0   4 2 4 4 0/5 -11 14
悾摗丂媣巌 嬤戝 2 V   V 1 V 3/5 0 18
擇僲媨丂峗曘 摨戝 1 V 2   V V 3/5 3 18
墱晲丂戝曘 憗戝 2 V V 3   V 3/5 1 20
揤扟丂桮婱 棿戝 3 V 2 0 4   1/5 -10 14

 

踢百斣崋9

V/M 巜悢 TD
懞尦丂桭戝 柧戝   3 V 3 V V 3/5 4 21
晘崻丂悞桾 朄戝 V   V V V V 5/5 12 25
嵅乆栘丂椓恀 擔戝 3 2   V V V 3/5 7 20
尨栰丂敼曘 戝巗 V 1 1   4 V 2/5 -3 16
愒塇丂堣奀 宑戝 2 3 1 V   4 1/5 -9 15
惔堺丂宑塸 棿戝 2 4 1 1 V   1/5 -11 13

 

踢百斣崋10

V/M 巜悢 TD
摽揷丂彨擵 棿戝   4 2 2 V 4 1/5 -3 17
鋞杮丂廆堦榊 擔戝 V   V V V V 5/5 7 25
崅栘丂弐嵠 摨戝 V 4   1 1 3 1/5 -8 14
抮敤丂椇懢楴 柧戝 V 4 V   V V 4/5 13 24
杒搰丂怲栫 宑戝 0 4 V 3   V 2/5 0 17
拞懞丂崑 拞戝 V 2 V 0 1   2/5 -9 13

 

踢百斣崋11

V/M 巜悢 TD
怴揷丂孾恖 擔戝   3 V 4 V V 3/5 10 22
揷拞丂寬恖 宑戝 V   V V 3 V 4/5 9 23
屲廫敤丂婸 拞戝 1 2   2 3 4 0/5 -13 12
埨晹丂宑婸 戱戝 V 4 V   V V 4/5 9 24
戝嶈丂梇婱 挬擔 1 V V 2   V 3/5 0 18
崅棞丂椛懢榊 愱戝 0 0 V 2 2   1/5 -15 9

 

Document Engarde - 2017/11/15 13:12:18